Mikrobiyoloji

Tanıtım-Tarihçe
Tanıtım – Tarihçe
Misyon :

Ağız mikrobiyolojisi bilgisini lisans, doktora ve sürekli eğitim programlarıyla öğretmek; uluslar arası düzeyde doktora tez çalışmaları ve bilimsel çalışmalar yapmak; ağız mikrobiyolojisi laboratuvar etkinliğini hem fakülte hem yurt çapında artırmaktır.

Vizyon :

Önümüzdeki beş yıl içinde bilimsel araştırmaları multidisipliner olarak projelendirmek, ağız mikrobiyolojisi tanı testlerinin fakültede klinik bilim dallarının ve serbest diş hekimlerinin günlük kullanımına girmesini sağlamak, bilim dalının adını ağız mikrobiyolojisi olarak düzeltmek ve topluma tanıtmaktır.

Mevcut durum :

Prof Dr Güven Külekçi (Bilim Dalı Başkanı), Prof Dr Dilek Yaylalı, Dr Oya Balkanlı, Arş Gör Dr Nursen Topcuoğlu, Arş Gör Dr Fahriye Keskin, Arş Gör Dr Sevgi Çiftçi, Dok Öğ Diş Hek Selin Topuk, Lab. Emine Mutlu, Lab. Arzu Ceylan, Hiz. Muharrem Kantekin

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Mikrobiyolojisi Bilim Dalı, temel tıp mikrobiyolojisi ve immunolojisi, özel mikrobiyoloji, ağız mikrobiyolojisi ve immunolojisi konuları ile lisans, doktora ve sürekli eğitim programları içinde yer alır. İ Ü Sağlık Meslek Hizmetleri Yüksekokulu’na bağlı Diş Protez ve Ağız Diş Sağlığı Programı Yüksekokullarının da mikrobiyoloji teorik ve pratik derslerini üstlenmiştir. Ağız mikrobiyolojisi ile ilgili çalışmalar ve doktora tez çalışmaları gerçekleştirir.

Bilim dalımızda bugüne dek fakültemiz klinik dallarından 29, diğer diş hekimliği fakültelerinden 10 doktora tezi; 3 tıpta uzmanlık tezi; 26 öğrenci araştırma projesi gerçekleştirilmiştir. Bilim dalımızda Türkiye’nin tek Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvarı olarak ağız mukozası lezyonları, orofasiyel infeksiyonlar, endodontal ve periodontal hastalıkların mikrobiyolojik tanı testleri, çürük aktivite testleri ve sterilizasyon kontrolü testleri yapılmaktadır. Son yıllarda PCR’a ve mikroarray sistemine dayalı tanı teknikleri de kullanılmaktadır. Bu hizmetler kendi fakültemiz yanında posta ve kurye aracılığıyla yurt çapında diğer diş hekimliği fakülteleri, serbest diş hekimleri ve diş klinikleri için de verilmektedir. Bu hizmetlerde özellikle testlerin ne işe yaradığı, nasıl istenmesi gerektiği, raporun nasıl yorumlanacağı ve bu yoruma göre yapılması uygun koruyucu ya da tedavi edici uygulamalar için yol gösterici olunmaktadır.

İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi mikrobiyoloji dersi ve bilim dalının tanıtım sunusu için lütfen    buraya tıklayınız.

İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi mikrobiyoloji dersi ve bilim dalının tarihçesi için lütfen   buraya tıklayınız.

Araştırma Alanı:

Diş hekimliği infeksiyon kontrolü
o Diş hekimlerinin standart infeksiyon kontrol önlemlerine uyumu;
o Sterilizasyon cihazlarının biyolojik kontrolü-posta ile spor testi;
o Aerosoldeki mikroorganizma sayısını azaltmak amacıyla işlem öncesi gargaranın etkisinin araştırılması;
o S.aureus burun ve ağız taşıyıcılığın saptanması;
o Diş ünit su sistemlerinin çeşitli dezenfektanlarla dekontaminasyonu

Diş çürüğü mikrobiyolojisi
o Tükürük çürük aktivite testleri; Kişisel diş çürüğü eğiliminin belirlenmesi;
o Anneden çocuğa mutans streptokoklarının geçişinin önlenmesi;
o Çeşitli hasta gruplarında(ortodonti hastaları, immun yetmezlikli, kalp hastası, dudak damak yarıklı çocuklar) çürük yapıcı floranın değerlendirilmesi

Ağız diş bakım ürünlerinin (çeşitli ağız gargaraları ve sakızlar gibi), restoratif materyallerin,çeşitli tedavilerin (lazer ve ozon gibi) anti plak ve antimikrobiyal etkileri
o Katı yüzeyler üzerinde in vitro tek bakterili ya da çok bakterili plak-biyofilm modelleri ile inhibitör etkilerin değerlendirilmesi;
o MIC değerlendirmesi

Ağız mukoza lezyonlarının mikrobiyolojisi
o Çeşitli ağız mukoza lezyonlarının lezyon, protez ve tükürükte maya ve bakterileri kantitatif kültürleri ile değerlendirilmesi

Periodontal mikrobiyoloji
o Çeşitli periodontal hastalıklar ve implant uygulamalarında risk değerlendirmesi, tedavi kararı ya da tedavinin izlenmesi evrelerinde subgingival plak, tükürük, dil ya da diğer bölgelerden alınan örneklerde periodontal patojenlerin mikroskopta spiroket yüzdesi, anaerop ve fakültatif anaeropların, maya ve enterik çomakların kantitatif kültür, PCR ya da mikroarray ile saptanması;
o CMV ve EBV’nin PCR ile saptanması

Endodontal mikrobiyoloji
o Kök kanalı ya da kök ucu klinik örneklerinde anaerop ve fakültatif anaeropların, maya ve enterik çomakların kantitatif kültür, PCR ya da mikrooarray tekniği ile saptanması;
o CMV ve EBV’nin PCR ile saptanması;
o Çeşitli kök kanalı tedavilerinin in vitro kök kanalı infeksiyon modellerinde değerlendirilmesi

Dentoalveolar abse mikrobiyolojisi
o Abse cerahatlerinin Actinomycesler, anaerop ve fakültatif anaeroplar yönünden kantitatif kültür ve antibiyogramı ya da PCR ile değerlendirilmesi

Bakteri translokasyonu
o Ağız bakterilerlerin retrograd yolla orta kulağa gidebileceği hipotezinin moleküler biyolojik tekniklerle değerlendirilmesi

Deneysel hayvan çalışmaları
o Sıçanlarda deneysel osteomyelit oluşturma ve çeşitli antibiyotiklerin etkinliğinin araştırılması

Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvarı Olanakları:

Anaerop bakteriyoloji laboratuvarı:
Işık mikroskopu, faz konstrast ve karanlık alan mikroskobu, anaerop kavanozlar, anaerop jenerasyon zarfları, vorteks mikser, etüv
Ağız ve diş klinik örneklerinden kültüre dayalı olarak anaerop bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması

Besiyeri laboratuvarı:
Hassas terazi, su banyosu, manyetik karıştırıcı,pH metre ve buzdolabı
Ağız mikroorganizmalarının izolasyonuna uygun özel besiyerlerinin ve ağız mikrobiyolojisi klinik örneklerinin laboratuvara taşınması için özel transport besiyerlerinin yapımı

-80 ve -20 derin dondurucu
Klinik örnekler ve klinik ve tip suşların saklanması

PCR laboratuvarı:
Biogüvenlik kabini -Class II, kuru blok ısıtıcıları, soğutmalı santrifüj, spin mikrosantrifüj, Termal cycler, jel ve plate görüntüleme sistemi, elektroforez sistemi
Ağız ve diş klinik örneklerinden bakterilerin ve virusların PCR’a dayalı tanı testleri

Checkscanner&check software
Ağız ve diş örneklerinden ağız bakterilerinin mikroarray test sonucu değerlendirilmesi

YURT GENELİNDE SERBEST DİŞHEKİMLERİ / DİŞ KLİNİKLERİ / DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE SUNULAN HİZMETLER için lütfen    buraya tıklayınız.

 

—————————————————————————————————————————————
Eğitim-Öğretim
Eğitim-Öğretim
Mikrobiyoloji dersi teorik ders programı için    buraya tıklayınız.

Mikrobiyoloji dersi pratik ders programı için    buraya tıklayınız.

Öğrenci Araştırma Kulübü Araştırmaları için    buraya tıklayınız.

Öğrenci Bitirme Tezleri için    buraya tıklayınız.

Doktora Tezleri için    buraya tıklayınız.

Destek Olunan Doktora ve Uzmanlık Tezleri için    buraya tıklayınız.

ULUSLARARASI YAYINLARI için    buraya tıklayınız.

DİŞHEKİMLİĞİ İNFEKSİYON KONTROLÜ YAYINLARI için lütfen    buraya tıklayınız.

—————————————————————————————————————————————
Verilen Hizmetler
Verilen Hizmetler
Çürük Aktivite Testi (ÇAT)
Tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama kapasitesi tayini
Mutans streptokoklarının PCR ile tanısı
Subgingival plak biyofilm kültürü (antibiyogramsız)
Periodontal patojenlerin PCR ile tanısı
Periodontal hastalık genetik eğiliminde IL-1 polimorfizmi
Subgingival plak biyofilm mikroskop incelemesi
Kök kanalı kültürü
Kök kanalı patojenlerinin PCR ile tanısı
ParoCheck® mikroarray testi
Ağızda herpes virüslerin PCR ile tanısı
Ağız yumuşak doku hastalıklarında mikrobiyolojik inceleme
Dentoalveolar abse cerahatinden kültür ve antibiyogram
Sterilizasyon cihazlarının posta ile spor testi
Diş ünit su yollarının mikrobiyolojik kontrolü

 

Fakülte İçerisinden Sevk Edilen Hastaların Kabulü

Testler hastanın klinikte tedavisi sırasında mikrobiyolojik testlere gerek duyulduğunda yapılır. İncelenecek örnek, istekte bulunan hekim ya da bilim dalımızca alınır; hasta hekim tarafından doldurulmuş Mikrobiyoloji Laboratuvarı İstek Formu ve Oral Takip Formu ile bilim dalımıza başvurur. SGK kapsamındaki hastaların bilim dalımıza geldiğinde kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için fakülteye sevklerinin 10 günü geçmemiş olması gerekir. SGK kapsamında olmayan hastalar yada testler (örn,ParoCheck microarray testi) için bilim dalımızda hazırlanan ödeme fişi hasta tarafından Döner Sermaye Saymanlık Veznesi’ne ödendikten sonra makbuz numarasının kaydı için hasta yeniden bilim dalımıza uğrar.

Yurt Genelinde Serbest Diş Hekimleri/ Diş Klinikleri/Diş Hekimliği Fakültelerinden Gelen Örneklerin Kabulü

Verilen hizmetlerin detayı için lütfen    buraya tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı 34093, Çapa/İstanbul Tel: 0 212 4142595; Faks: 0212 524 24 80 ; e-posta: gkulekci@istanbul.edu.tr

NOT: Ağız Mikrobiyolojisi için test paketlerinin gönderilmesi ve geri dönüşünde gerekli kargo/kurye hizmet gideri istekte bulunan diş hekimi, kurum ya da kuruluşlar tarafından karşılanır.
Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

—————————————————————————————————————————————
Akademik ve İdari Personel
Akademik ve İdari Personel
Prof. Dr. Güven KÜLEKÇİ
Prof. Dr. Dilek YAYLALI
Doç.Dr. Fahriye Keskin
Doç.Dr. Sevgi Çiftçi
Uzman Dr. Oya BALKANLI
Araş. Gör. Dr. Nursen TOPÇUOĞLU
Dok. Öğr. Dt Selin Topuk
Laborant Emine MUTLU
Laborant Arzu CEYLAN
Hizmetli Muharrem KANTEKİN
—————————————————————————————————————————————

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved